Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti PixelBrothers s.r.o. (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi Dodavatelem (Prodávajícím) a Zákazníkem (Kupujícím) při poskytování a nákupu služeb společnosti PixelBrothers s.r.o. VOP jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Dodavatelem a Zákazníkem. V případě, že smlouva obsahuje úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VOP, má přednost znění smlouvy. Práva a povinnosti neuvedené ve VOP se řídí právními předpisy České republiky.

 1. Vymezení pojmů
  1. Dodavatelem / prodávajícím je obchodní společnost PixelBrothers s.r.o., IČ 09835423, DIČ CZ09835423, se sídlem Kopanina 464/10, 155 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 343271.
   Kontaktní údaje: info@pixelbrothers.cz nebo +420 220 872 727.
   Internetové stránky Dodavatele: www.pixelbrothers.cz.
  2. Zákazníkem/ Kupujícím je podnikající fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby PixelBrothers s.r.o.
  3. Podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona, přičemž samostatně vykonává výdělečnou činnost za účelem dosažení zisku. V případě, že Zákazník uvede v poptávce své identifikační číslo, má se za to, že je považován za podnikatele.
  4. Službou se rozumí zejména tvorba webových stránek a e-shopů, mobilních aplikací, interních systémů, správa webových stránek jakož i poskytování dalších doplňkových služeb.
  5. Objednávkou se rozumí objednávka zboží vytvořená na internetových stránkách Dodavatele www.pixelbrothers.cz a dále poptávka služby zaslaná Zákazníkem na kontaktní e-mail Dodavatele.
  6. Uživatelským účtem se rozumí účet Zákazníka vytvořený na základě vyplnění registračního formuláře na internetových stránkách Dodavatele.
  7. PHP je skriptovací programovací jazyk. Je určený především pro programování dynamických internetových stránek a webových aplikací například ve formátu HTML, XHTML či WML. PHP lze použít i k tvorbě konzolových a desktopových aplikací. PHP je nejrozšířenějším skriptovacím jazykem pro web, k červnu 2019 měl podíl přes 79 %.[4] Oblíbeným se stal především díky jednoduchosti použití a bohaté zásobě funkcí. V kombinaci s operačním systémem Linux, databázovým systémem (obvykle MySQL nebo PostgreSQL) a webovým serverem Apache je často využíván k tvorbě webových aplikací. Zdroj: Wikipedia
  8. JavaScript (nebo také JS) je multiplatformní, objektově orientovaný, událostmi řízený skriptovací jazyk. Zdroj: Wikipedia
  9. Kaskádové styly (nebo také CSS) je v informatice jazyk pro popis způsobu zobrazení elementů na stránkách napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu. Zdroj: Wikipedia
  10. HTML je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy. HTML je hlavním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. Zdroj: Wikipedia
  11. API označuje v informatice rozhraní pro programování aplikací. Tento termín používá softwarové inženýrství. Jde o sbírku procedur, funkcí, tříd či protokolů nějaké knihovny (ale třeba i jiného programu nebo jádra operačního systému), které může programátor využívat. Zdroj: Wikipedia
  12. Framework (aplikační rámec) je softwarová struktura, která slouží jako podpora při programování a vývoji a organizaci jiných softwarových projektů. Může obsahovat podpůrné programy, knihovny API, podporu pro návrhové vzory nebo doporučené postupy při vývoji. Zdroj: Wikipedia
  13. Vlastní řešení je na míru postavený autorský software za použití dostupných PHP, JS, HTML či CSS frameworků a preprocesorů, nebo bez nich. Takový druh software je duševním dílem Dodavatele, který Dodavatel poskytuje Zákazníkovi s nevýhradní licencí, pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.
  14. Opensource (nebo také Otevřený software) je počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem. Otevřenost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální (ne)dostupnost – licenci software. Licence je velmi důležitá, jelikož specifikuje, jaká práva k otevřenému kódu získá a jak s nimi může nakládat jeho uživatel. Některé licence (ku příkladu GNU) například dovolují uživatelům zdrojový kód upravovat a distribuovat. Zdroj: Wikipedia
  15. PrestaShop je open sourcové řešení pro internetový obchod. Prestashop je zcela zdarma. Prestashop je vydáván pod otevřenou licencí. Zdroj: Wikipedia
  16. Modul (nebo také Plugin) je dodatečný instalační balíček, který doplňuje konkrétní platformu o definované funkce. Všechny moduly jsou tvořeny tak, aby byly kompatibilní s nezměněnou verzí konkrétní platformy, pro kterou je konkrétní modul určený.
  17. OpenCart je systém pro správu internetového obchodu. Je založen na PHP, používá databázi MySQL a komponenty HTML. Podpora je poskytována pro různé jazyky a měny. Je volně dostupný pod GNU General Public License. Zdroj: Wikipedia
  18. WordPress je svobodný open source redakční publikační systém napsaný v PHP a MySQL a vyvíjený pod licencí GNU GPL. Zdroj: Wikipedia
  19. Webhosting
   1. Obecné informace, outsourcing
    1. Webhosting, který poskytujeme svým klientům, outsourcujeme u společnosti Webglobe, s.r.o. (IČ: 26159708, DIČ: CZ26159708). U společnosti máme vlastní virtuální servery, které nadále sami spravujeme a rozdělujeme podle námi definovaných tarifů svým klientům.
   2. Ceny
    1. Ceny, za které pronajímáme servery našim klientům, vycházejí z individuální nabídky společnosti Webglobe, s.r.o. a zahrnují další služby naší společnosti spojené s provozem, nastavením a další distribucí. Ceny se v následujících letech mohou zásadně lišit na základě aktuální nabídky společností.
   3. Přidaná hodnota outsourcingu
    1. Přidanou hodnotou v outsourcingu jsou minimální náklady na provoz datových center a zároveň využití know-how předních provozovatelů v republice, zatímco využíváme pouze výhod provozu profesionálů, kteří se o servery starají.
   4. Přidaná hodnota hostování na našich serverech
    1. Máme neomezené možnosti v nastavení serverů, které jsou výhradně v naší správě a nenarážíme v rámci vývoje a provozu webů, e-shopů a webových aplikací na různá omezení jako u ostatních poskytovatelů služeb, které si volí sami klienti. Zároveň nejsme omezeni žádným limitem nevhodně zvolených hostingových tarifů.
 2. Objednávka

  Objednávka je vytvořena prostřednictvím webových stránek Dodavatele nebo e-mailu. K vytvoření objednávky dojde v okamžiku zaslání e-mailu na kontaktní adresu Dodavatele nebo vložení vybraného zboží/služby do košíku. Před závazným potvrzením objednávky zboží, je nezbytné vyplnit požadované údaje, způsob platby a vyslovit souhlas s VOP. V případě, že je zapotřebí objednávku doplnit o potřebné informace (např. technická dokumentace, přístupové údaje na server apod.), kontaktuje Dodavatel Zákazníka s žádostí o poskytnutí doplňujících informací na základě nichž Dodavatel připraví cenovou nabídku. Cenová nabídka obsahuje kromě identifikačních údajů zejména definovaný rozsah práce, navrhovanou cenu včetně uvedení DPH, termín dodání služby, způsob dodání, výši zálohové faktury a lhůtu pro trvání nabídky. Lhůta pro přijetí cenové nabídky činí 14 dnů. Odsouhlasení cenové nabídky Zákazníkem bude provedeno písemně e-mailem v dohodnutém termínu. Nedojde-li do 14 dnů od zaslání cenové nabídky k jejímu přijetí Zákazníkem, má se za to, že cenová nabídka nebyla přijata a zaniká.

 3. Licence

  Produkty, virtuální produkty, moduly či jiné služby zakoupené na webových stránkách Dodavatele nebo prostřednictvím e-mailu jsou majetkem či duševním vlastnictvím Dodavatele a není možné je nadále přeprodávat bez písemného souhlasu. Odběratel (Zákazník) smí uvedené dílo využívat pouze domluveným způsobem.

 4. Cena zboží a služeb
  1. Orientační ceny jednotlivých služeb a zboží jsou upraveny v ceníku zveřejněném na internetových stránkách Dodavatele. Ceny uvedené v ceníku služeb se mohou lišit dle náročnosti návrhu řešení, zadaného díla apod. Dodavatel je plátcem DPH.
  2. S ohledem na náročnost a obsah konzultací, jsou konzultace o předmětu smlouvy přesahující 1 hodinu nebo odborné konzultace specifikující předmět smlouvy, hrazené.
  3. Zálohová faktura je Dodavatelem vystavena a zaslána po odsouhlasení cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo. Úhrada za službu na základě zálohové faktury je nevratná.
  4. Závěrečná faktura je Dodavatelem vystavena a zaslána po předání díla a podpisu předávacího protokolu, a to se splatností 7 dnů.
  5. V případě prodlení Zákazníka s úhradou platby déle než 5 dnů, je Dodavatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, přičemž prodlení se počítá ode dne data splatnosti dlužné faktury či její části.
  6. Vyhrazujeme si právo na 100% úhradu za vývoj softwaru i konzultace předem.
  7. Ceny mohou být na každé další roky valorizovány vždy k 1.1. aktuálního kalendářního roku podle skutečně dosažené míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 posledních měsíců předcházejícího kalendářního roku zveřejněného Českým statistickým úřadem. Ceny budou automaticky upravovány bez písemného oznámení Zákazníkovi. K prvnímu zvýšení cen o inflaci tak dojde s účinností od 1.1. 2023.
 5. Dodací lhůta
  1. Dodavatel dodá zboží a služby v dohodnutých termínech. Dodání se řídí příslušnými ustanovením dané cenové nabídky a smlouvy.
  2. Dodavatel a Zákazník si po celou dobu provádění díla poskytují potřebnou součinnost. Dojde-li k prodlení Zákazníka s poskytnutím součinnosti, zejména dodání pokynů nebo informací nutných k provedení díla, je Dodavatel oprávněn přerušit provádění díla až do poskytnutí součinnosti. V případě prodlení zákazníka s poskytnutím součinnosti delším jak 14 dní, může Dodavatel od smlouvy odstoupit. Odstoupením nezaniká právo Dodavatele na zaplacení poměrné ceny za doposud provedené práce.
  3. Zákazník není oprávněn provádět jakékoliv změny díla po dobu trvání záruky, ani po jejím skončení. Změnami tyto VOP rozumí především zásahy do zdrojového kódu aplikace, či webu. V případě neoprávněného zásahu Zákazníka do díla bez souhlasu Dodavatele, záruka zaniká a spolu s ní veškeré nároky Zákazníka na funkčnost. Dodavatel současně neodpovídá za okolnosti technické povahy, které není schopen ovlivnit.
  4. Dojde-li v průběhu platnosti a účinnosti smlouvy k novému požadavku ze strany Zákazníka, který překračuje smluvený rozsah Služby, považuje se za vícepráce, pro kterou Dodavatel vytvoří dodatečnou cenovou nabídku.
  5. Způsob dodání je stanovený v cenové nabídce a smlouvě. Dodavatel je výlučným vlastníkem zboží nebo služby až do úplné úhrady ceny Zákazníkem.
  6. Je-li fyzické zboží poškozené, může Zákazník převzetí odmítnout.
  7. Zákazník převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že se Zákazník nevyjádří ve lhůtě 7 dnů ode dne převzetí, platí že souhlasí a Dodavatel vystaví závěrečnou fakturu se splatností 7 dnů. Platí, že přístupové údaje jsou Zákazníkovi poskytnuty až po zaplacení závěrečné faktury, a to nejpozději do 3 dnů, pokud se nedohodnou jinak. Dodavatel se zavazuje předat Zákazníkovi přístupové údaje k hostingu webu, čímž se rozumí přístup na FTP server, k databázi nebo přístup do administrace, pokud toto povaha díla vyžaduje.
 6. Právo na odstoupení
  1. Jednostranné odstoupení od smlouvy Zákazníkem je možné pouze písemnou formou a v případě, že Dodavatel hrubě poruší povinnost stanovenou zákonem. V případě, že je Zákazníkem uhrazena zálohová faktura, platí, že zaslané peněžní prostředky jsou nevratné. Pokud jsou práce ve stádiu 50 % a více, je nutné tento čas nad rámec zálohy uhradit také a bude dopočítán podle skutečnosti.
  2. Dodavatel může odstoupit od smlouvy, jestliže měl Zákazník poskytnout k provedení díla součinnost v přiměřené lhůtě 14 dní, která však marně uplynula, a pokud Zákazníka na tuto možnost upozornil prostřednictvím e-mailu.
  3. Dodavatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zákazník trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po Dodavatelově písemném upozornění.
  4. Zákazník má právo kontrolovat provádění díla, a pokud zjistí, že Dodavatel dílo neprovádí s potřebnou péčí, či jinak porušuje svoji povinnost, tak může požadovat po Dodavateli zjednání nápravy. V případě, že Dodavatel nápravu v rozumné lhůtě nezajistí, má pak Zákazník právo od smlouvy odstoupit.
  5. V případě nákupu produktů (jakýkoliv digitální obsah na e-shopu), zaniká jakýkoliv nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že již došlo k dodání tohoto digitálního obsahu. Veškeré nedostatky je možné řešit prostřednictvím reklamace, nebo zakázkového rozvoje.
 7. Reklamace
  1. Dodavatel je povinen poskytnout zboží nebo službu v souladu se smlouvou. Zákazník je povinen dodané dílo při převzetí důkladně prohlédnout a zkontrolovat. Zákazník je povinen vytknout vadu služby bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Zákazník uplatní právo z vadného plnění u Dodavatele prostřednictvím e-mailu. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel nenese odpovědnost za vady způsobené Zákazníkem zásahem do služby nebo její změnou.
  2. Pokud bude zjištěno cizí zavinění, bude čas strávený na řešení reklamace účtovaný na vrub zadavatele podle platného ceníku, který je uvedený na webových stránkách.
 8. Ochrana osobních údajů

  Podmínky a vztahy ochrany osobních údajů se řídí příslušnými právními předpisy České republiky zejména občanský zákoníkem, zákonem na ochranu osobních údajů, Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU (2016/679) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 9. Řešení sporů

  Všechny spory vznikající z uzavřené smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří neshody odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou řešeny dle příslušných právních předpisů v platném znění.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.6.2022.